Lớp 3 / Môn Toán / Tuần 2 / Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ) tuần 2
Câu hỏi

Bạn Lan sưu tầm được 278 con tem. Bạn Thỏa sưu tầm được ít hơn bạn Lan 96 con tem. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được tất cả bao nhiêu con tem?

  • 278 – 96 = 182 (con tem)
  • Bạn Thỏa sưu tầm được số con tem là:
  • 278 + 182 = 460 (con tem)
  • Cả hai bạn sưu tầm được tất cả số tem là:

Đáp án của bạn là:

Đáp án

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích