Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 18 / Thực hành đo độ dài
Câu hỏi

Kéo thả đáp án vào ô trống thích hợp:

  • AB
  • 6cm
  • 7cm
  • AD
  • 2cm
Cho đoạn AC = 2cm. Độ dài đoạn CD, DB bằng độ dài đoạn AC và bằng
.
Đoạn thẳng
là đoạn dài nhất và có độ dài
.
Đáp án
Cho đoạn AC = 2cm. Độ dài đoạn CD, DB bằng độ dài đoạn AC và bằng
.
Đoạn thẳng
là đoạn dài nhất và có độ dài
.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích