Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 7 / Tập đọc: Thời khóa biểu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Quan sát bảng kẻ thời khóa biểu trong Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1 - Trang 58 cho biết 1 tuần học tiết ''ngoại ngữ''.

Đáp án

Quan sát bảng kẻ thời khóa biểu trong Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1 - Trang 58 cho biết 1 tuần học tiết ''ngoại ngữ''.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích