Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / Tập đọc: Chiếc bút mực


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong câu chuyện Chiếc bút mực, ở lớp 1A, có bạn và bạn Lan chưa được viết bút mực .

Đáp án

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong câu chuyện Chiếc bút mực, ở lớp 1A, có bạn và bạn Lan chưa được viết bút mực .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích