Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 4 / t, th (tổ, thỏ)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền da hay thợ vào chỗ trống sau cho thích hợp:

         ....... thỏ
         ....... nề

Đáp án

Điền da hay thợ vào chỗ trống sau cho thích hợp:

         ....... thỏ
         ....... nề

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích