Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / Số tròn chục trừ đi một số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

An có số quả bóng là số tròn chục có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó là 3, Bình có nhiều hơn An 2 quả và ít hơn Hoa 5 quả. Số bóng của cả 3 bạn là  quả bóng.

Đáp án

An có số quả bóng là số tròn chục có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó là 3, Bình có nhiều hơn An 2 quả và ít hơn Hoa 5 quả. Số bóng của cả 3 bạn là  quả bóng.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích