Lớp 6 / Môn Toán / Tuần 1 / Số phần tử của một phần tử. Tập hợp con.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các tập hợp tương ứng với mô tả sau:

  • {11, 13, 15, 17, 19}
  • {0, 2, 4, 6, 8}
  • {16, 18, 22}
  • {16, 18, 20}
  • {0, 2, 4, 6, 8, 10}
  • {27, 29, 31, 33}
Tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 10                                    
Tập hợp các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20              
Tập hợp ba số chẵn liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là 16  
Tập hợp bốn số lẻ liên tiếp trong đó có số lớn nhất là 33  
Đáp án
Tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 10                                    
Tập hợp các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20              
Tập hợp ba số chẵn liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là 16  
Tập hợp bốn số lẻ liên tiếp trong đó có số lớn nhất là 33  

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích