Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 6 / Số 9 (tuần 6)
Câu hỏi
Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào?
Đáp án
Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào?
Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Các số có 1 chữ số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Gợi ý 2

Nhìn vào dãy số ta thấy:
0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích