Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 11 / Số 0 trong phép trừ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 4
  • 3
  • 0
  • 5
  • 2
  • 1
4 -
- 2 = 0
- 0 - 2 = 1
5 -
- 4 = 0
4 - 2 -
= 2 
Đáp án
4 -
- 2 = 0
- 0 - 2 = 1
5 -
- 4 = 0
4 - 2 -
= 2 

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích