Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 4 / Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng?
Đáp án
Phát biểu nào sau đây là đúng?
Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

- Phương hướng thì phụ thuộc vào điểm trung tâm của bản.
- Tọa độ của một điểm thì phụ thuộc vào hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích