Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 21 / Phép trừ dạng 17 - 7


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

Một xe ô tô ban đầu có 16 hành khách. Khi đến bến, có 6 hành khách xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu hành khách?

  • 10
  • 6
  • 16
  • 9
Trên xe còn lại số hành khách là:
-
=
(hành khách)
Đáp án
Trên xe còn lại số hành khách là:
-
=
(hành khách)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích