Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 28 / Phép trừ dạng 17 - 3 (Tuần 28)
Câu hỏi

Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ trống :

13 – 2 + 1 + 5 10 + 5 – 3 – 2

14 + 0 – 3 – 1 12 + 5 – 6 + 1

Đáp án

Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ trống :

13 – 2 + 1 + 5 10 + 5 – 3 – 2

14 + 0 – 3 – 1 12 + 5 – 6 + 1

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích