Lớp 5 / Môn Toán / Tuần 1 / Phân số thập phân


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đúng ghi Đ, sai ghi S lần lượt vào các ô trống :

\frac{3}{10} = \frac{30}{10000}

\frac{7}{10} < \frac{39}{100}

\frac{150}{100} > \frac{11}{10}

Đáp án

Đúng ghi Đ, sai ghi S lần lượt vào các ô trống :

\frac{3}{10} = \frac{30}{10000}

\frac{7}{10} < \frac{39}{100}

\frac{150}{100} > \frac{11}{10}

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích