Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 17 / ôt, ơt (cột, vợt)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các vần còn thiếu vào ô trống trong các từ sau: 

  • ớt
  • ột
  • ợt
  • ốt
1. b
gạo
2. non n
3. bạn t
d. cái v
Đáp án
1. b
gạo
2. non n
3. bạn t
d. cái v

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích