Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 21 / Ôn tập Tuần
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 1
  • hai chục
  • 11
  • một chục
Số đứng liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là số
. Số đó gồm
đơn vị.
Đáp án
Số đứng liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là số
. Số đó gồm
đơn vị.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích