Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 19 / Ôn tập Tuần
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 4
  • 6
  • 5
  • 7
Hình trên có
điểm và
đoạn thẳng.
Đáp án
Hình trên có
điểm và
đoạn thẳng.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích