Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 18 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 5
  • AB
  • BC
  • 7
  • 1
Mỗi ô vuông có cạnh là 1 đơn vị.
Đoạn thẳng AD có độ dài là
đơn vị.
Đoạn thẳng BC có độ dài là
đơn vị.
Đoạn thẳng
dài hơn đoạn thẳng BC và dài hơn
đơn vị.
Đáp án
Mỗi ô vuông có cạnh là 1 đơn vị.
Đoạn thẳng AD có độ dài là
đơn vị.
Đoạn thẳng BC có độ dài là
đơn vị.
Đoạn thẳng
dài hơn đoạn thẳng BC và dài hơn
đơn vị.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích