Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 27 / Ôn tập (tuần 27)
Câu hỏi

Lượng mưa của địa điểm A năm 2010 là 2000mm, năm 2011 là 2020mm, năm 2012 là 1980mm. Hỏi lượng mưa trung bình năm từ 2010 đến 2012 của địa điểm A là bao nhiêu mm?

Đáp án

Lượng mưa của địa điểm A năm 2010 là 2000mm, năm 2011 là 2020mm, năm 2012 là 1980mm. Hỏi lượng mưa trung bình năm từ 2010 đến 2012 của địa điểm A là bao nhiêu mm?

Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Lấy tổng lượng mưa của các năm của một địa phương cộng lại rồi chia cho số năm ta sẽ có lượng mưa trung bình năm của địa phương.

Gợi ý 2

Lượng mưa trung bình năm từ 2010 đến 2012 của địa điểm A là: 

                       (2000 + 2020 + 1980) : 3

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích