Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 15 / om, am (xóm, tràm)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các vần còn thiếu vào ô trống trong các từ sau: 

  • àm
  • ám
  • óm
  • om
a. m
mém
b. l
việc
c. lom kh
d. r
nắng
Đáp án
a. m
mém
b. l
việc
c. lom kh
d. r
nắng

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích