Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 16 / Ngày, giờ (Tuần 16)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

Bé mang quả biếu bà, bé đến lúc 8 giờ và bé chơi ở đó đến 10 giờ thì bé về. Vậy khi bé về kim ngắn chỉ số
, kim dài chỉ số
và bé ở đó chơi hết
giờ.
Đáp án
Bé mang quả biếu bà, bé đến lúc 8 giờ và bé chơi ở đó đến 10 giờ thì bé về. Vậy khi bé về kim ngắn chỉ số
, kim dài chỉ số
và bé ở đó chơi hết
giờ.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích