Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 19 / Mười ba, mười bốn, mười lăm
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 14
  • 15
  • 13
quả dâu
chú tuần lộc
Đáp án
quả dâu
chú tuần lộc

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích