Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 18 / Một chục. Tia số
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 2
  • 1
  • 3
Cần phải thêm vào hình trên
cái bánh nữa để có đủ một chục cái bánh.
Đáp án
Cần phải thêm vào hình trên
cái bánh nữa để có đủ một chục cái bánh.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích