Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 24 / Luyện từ và câu: Câu kể "Ai là gì ?"


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
1. Câu kể "Ai là gì?" gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là …. trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: …. (là ai, là con gì)?
2. Câu kể "Ai là gì?" được dùng để … hoặc … về một người, một vật nào đó.

Đáp án

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
1. Câu kể "Ai là gì?" gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là …. trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: …. (là ai, là con gì)?
2. Câu kể "Ai là gì?" được dùng để … hoặc … về một người, một vật nào đó.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích