Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / Lít (Tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Can lớn đựng số lít dầu là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau có tổng là 6. Can lớn đựng nhiều hơn can nhỏ 10 lít. Cả hai can đựng được  lít dầu.

Đáp án

Can lớn đựng số lít dầu là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau có tổng là 6. Can lớn đựng nhiều hơn can nhỏ 10 lít. Cả hai can đựng được  lít dầu.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích