Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / iên, yên (điện, yến)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vần iên hay vần yên vào chỗ chấm sao cho thích hợp:

ph.... chợ ; thể h..... ; hoa d..... vĩ

Đáp án

Điền vần iên hay vần yên vào chỗ chấm sao cho thích hợp:

ph.... chợ ; thể h..... ; hoa d..... vĩ

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích