Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Hình tam giác (Tuần 17)
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

Hình 1 Hình 2
  • nhiều hơn
  • ít hơn
  • bằng
Số hình tam giác ở hình 1
số hình tam giác ở hình 2.
Đáp án
Số hình tam giác ở hình 1
số hình tam giác ở hình 2.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích