Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 20 / Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 5cm
  • 4
  • 4cm
  • QK
  • 6cm
  • 20cm
Đường gấp khúc MNPQK gồm
đoạn thẳng: MN, NP, PQ và
.
Độ dài đoạn thẳng MN là:
Độ dài đoạn thẳng NP là:
Độ dài đoạn thẳng PQ là:
Độ dài đoạn thẳng QK là: 5cm
Độ dài đường gấp khúc MNPQK là:
Đáp án
Đường gấp khúc MNPQK gồm
đoạn thẳng: MN, NP, PQ và
.
Độ dài đoạn thẳng MN là:
Độ dài đoạn thẳng NP là:
Độ dài đoạn thẳng PQ là:
Độ dài đoạn thẳng QK là: 5cm
Độ dài đường gấp khúc MNPQK là:

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích