Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 35 / Đồng hồ. Thời gian (Tuần 35)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

- Đồng hồ chỉ đúng 1 giờ là
.
Đáp án
- Đồng hồ chỉ đúng 1 giờ là
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích