Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 25 / Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 2
  • 4
  • 6
Hình vẽ trên có tất cả
điểm. Trong đó có
điểm nằm trong hình chữ nhật và
điểm nằm ngoài hình chữ nhật.
Đáp án
Hình vẽ trên có tất cả
điểm. Trong đó có
điểm nằm trong hình chữ nhật và
điểm nằm ngoài hình chữ nhật.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích