Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 2 / Đề - xi - mét (tuần 2)
Câu hỏi

Đoạn thẳng AB dài số cm là số lẻ lớn nhất có một chữ số. Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB là 3cm. Đoạn thẳng EF dài hơn đoạn thẳng AB số cm là số lẻ nhỏ nhất có 1 chữ số. Vậy, độ dài của cả 3 đoạn là cm.

Đáp án

Đoạn thẳng AB dài số cm là số lẻ lớn nhất có một chữ số. Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB là 3cm. Đoạn thẳng EF dài hơn đoạn thẳng AB số cm là số lẻ nhỏ nhất có 1 chữ số. Vậy, độ dài của cả 3 đoạn là cm.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích