Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 33 / Đất. Các nhân tố hình thành đất
Câu hỏi

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hình thành đất?

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích