Lớp 3 / Môn Toán / Tuần 1 / Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ )


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trường tiểu học Ba Kim có 907 học sinh. Trường tiểu học Ba Kim có ít hơn trường tiểu học Trần Quốc Toản 12 học sinh. Trường tiểu học Kim Liên nhiều hơn trường tiểu học Trần Quốc Toản 30 học sinh. Hỏi cả 2 trường tiểu học Trần Quốc Toản và trường tiểu học Kim Liên có bao nhiêu học sinh?

  • Đáp số: 1868 học sinh.
  • Vậy cả 2 trường tiểu học có số học sinh là:
  • Số học sinh của trường tiểu học Trần Quốc Toản là:
  • 907 + 12 = 919 (học sinh)
  • Số học sinh của trường tiểu học Kim Liên là:
  • 919 + 30 = 949 (học sinh)
  • 919 + 949 = 1868 (học sinh)

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích