Lớp 3 / Môn Toán / Tuần 1 / Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ) tuần 1
Câu hỏi

Thùng thứ nhất chứa 250l dầu, thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 70l dầu. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

  • Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:
  • 250 + 320 = 570 (lít dầu)
  • Cả hai thùng chứa số lít dầu là:
  • 250 + 70 = 320 (lít dầu)

Đáp án của bạn là:

Đáp án

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích