Lớp 4 / Môn Toán / Tuần 2 / Các số có sáu chữ số
Câu hỏi

Điền dấu >, <, = vào ô trống:

  987506   987605

  708911    708811

  508903    508905

  487695    487695

  323456    323446

203203      203203

Đáp án

Điền dấu >, <, = vào ô trống:

  987506   987605

  708911    708811

  508903    508905

  487695    487695

  323456    323446

203203      203203

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích