Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 24 / Bảng chia 4 (Tuần 24)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Người ta xếp 28 cái cốc vào 4 cái hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

  • 28 : 4 = 7 (cốc)
  • Mỗi hộp có số cốc là:
  • Đáp số: 7 cốc 

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích