Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / Bài toán về nhiều hơn(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hoàng có một số nhãn vở. Hoàng cho Du 9 cái. Linh được Hoàng cho nhiều hơn Du 5 cái nhãn vở. Hoàng còn lại 8 cái nhãn vở. Lúc đầu, Hoàng có  nhãn vở.

Đáp án

Hoàng có một số nhãn vở. Hoàng cho Du 9 cái. Linh được Hoàng cho nhiều hơn Du 5 cái nhãn vở. Hoàng còn lại 8 cái nhãn vở. Lúc đầu, Hoàng có  nhãn vở.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích