Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 21 / Bài toán có lời văn
Câu hỏi

Quan sát hình ảnh sau và kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống để hoàn thiện bài toán:

  • 3
  • 6
  • còn lại 
  • có tất cả
Bài toán: Hình bên trái có
con hổ, hình bên phải có
con hổ. Hỏi cả hai hình
bao nhiêu con hổ?
Đáp án
Bài toán: Hình bên trái có
con hổ, hình bên phải có
con hổ. Hỏi cả hai hình
bao nhiêu con hổ?

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích