Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 14)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án vào ô trống thích hợp:

Năm nay mẹ 37 tuổi, An kém mẹ 29 tuổi. Hỏi sau 2 năm nữa tổng số tuổi của 2 mẹ con là bao nhiêu?

  • 4
  • 29
  • 8
  • 37
  • 45
  • 49
Số tuổi hiện tại của An là: 37 -
=
(tuổi)
Tổng số tuổi hiện tại của hai mẹ con là:
+ 8 =
(tuổi)
Sau 2 năm, tổng số tuổi của hai mẹ con là: 45 +
=
(tuổi)
Đáp số: 49 tuổi.
Đáp án
Số tuổi hiện tại của An là: 37 -
=
(tuổi)
Tổng số tuổi hiện tại của hai mẹ con là:
+ 8 =
(tuổi)
Sau 2 năm, tổng số tuổi của hai mẹ con là: 45 +
=
(tuổi)
Đáp số: 49 tuổi.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích