Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / 9 cộng với một số : 9 + 5 (tuần 3)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hải có 29 viên bi, An cho Hải 9 viên và Hải cho lại An 3 viên thì số bi của hai bằng bằng nhau. Sau khi cho và nhận thì An có  viên bi.

Đáp án

Hải có 29 viên bi, An cho Hải 9 viên và Hải cho lại An 3 viên thì số bi của hai bằng bằng nhau. Sau khi cho và nhận thì An có  viên bi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích