Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 7 / 6 cộng với một số : 6 + 5(tuần 7)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hoàng có 6 nhãn vở. An có ít hơn Hoàng 1 nhãn vở và ít hơn Mai 3 nhãn vở. Cả ba bạn có tất cả  nhãn vở.

Đáp án

Hoàng có 6 nhãn vở. An có ít hơn Hoàng 1 nhãn vở và ít hơn Mai 3 nhãn vở. Cả ba bạn có tất cả  nhãn vở.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích