Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / 49 + 25 (tuần 10)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống trong các phép so sánh sau:

  • >
  • <
  • =
 29 + 35 
 19 + 45 
 59 + 32
 39 + 15
 19 + 18
 89 + 6
Đáp án
 29 + 35 
 19 + 45 
 59 + 32
 39 + 15
 19 + 18
 89 + 6

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích