Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / 47 + 5 (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Bạn Bảo có 34 quả bóng, bạn An có nhiều hơn bạn Bảo 16 quả. Cả hai bạn có tất cả quả bóng.

Đáp án

Bạn Bảo có 34 quả bóng, bạn An có nhiều hơn bạn Bảo 16 quả. Cả hai bạn có tất cả quả bóng.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích