Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / 38 + 25 (Tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất là 18 đơn vị. Số hạng thứ ba ít hơn số hạng thứ hai là 3 đơn vị. Tổng của ba số hạng là .

Đáp án

Số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất là 18 đơn vị. Số hạng thứ ba ít hơn số hạng thứ hai là 3 đơn vị. Tổng của ba số hạng là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích