Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / 14 trừ đi một số : 14 - 8 (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nhà Lan có 14kg cam. Lan mang biếu bà 8kg. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cam?

Đáp án

Nhà Lan có 14kg cam. Lan mang biếu bà 8kg. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cam?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích