Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / 100 trừ đi một số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các đáp án sau vào ô trống thích hợp

  • 45
  • 65
  • 62
  • 100
Biểu thức Giá trị x
100 - x = 38
x - 69 = 31
100 - 35 = x
x + 55 = 100
Đáp án
Biểu thức Giá trị x
100 - x = 38
x - 69 = 31
100 - 35 = x
x + 55 = 100

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích